مطالب ما .....

سنگ آذرین
مطالب تخصصی
zarjoyan

ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ

ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ سنگ آذرین و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً %25 از ﺳﻨﮓﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش آنﻫﺎ ﺣﺪود %95 اﺳﺖ. ماگما: ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬاب و

بیشتر مطالعه کنید»
آزبست
مطالب عمومی
zarjoyan

آزبست (Asbestos)

آزبست چیست ؟ به کانی هایی که دارای بافت الیافی هستند اصطلاحا آزبست گفته می‌شود. آزبستها به دو گروه تقسیم می‌شوند: خانواده سرپانتین ها که کانی مهم این گروه کریزوتیل (Chrysotile)

بیشتر مطالعه کنید»
طبقه بندی انواع خاک
مطالب تخصصی
zarjoyan

طبقه بندی خاک

سیستم های طبقه بندی انواع خاک ، یک زبان مشترک برای بیان مشخصات خاک به طور خلاصه به وجود می آورند. اغلب سیستم های طبقه بندی خاک که برای مقاصد مهندسی تدوین

بیشتر مطالعه کنید»