رگه سیلیسی _ تورمالینی طلادار

کانه زایی طلا در رگه های سیلیسی- تورمالینی :

رگه ی سیلیسی اغلب مربوط به فازهای نهایی تبلور ماگما بوده و حاصل سیالات گرمابی نشأت گرفته از فرآیندهای ماگمایی می باشند. رگه های سیلیس از نظر میزبانی کانه زایی های فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره، مس، سرب، روی و … بسیار حائز اهمیت هستند.

در برخی از سیستم های گرمابی، کانی تورمالین، کوارتز را همراهی می کند و به صورت گرمابی تشکیل می شوند. در اغلب موارد این رگه ها و سیستم ها میزبان فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره، مس و … هستند.

حضور تورمالین در این رگه ها به دلیل رنگ و خصوصیات کانی شناسی آن، به عنوان ردیاب در اکتشاف کانه زایی حائز اهمیت بوده و کاربرد ویژه ای دارد.

 

توضیحات بیشتر :

عناصر فلزی در این سیستم ها در فازهای فلزی آزاد، فاز سولفیدی، فاز اکسیدی و … ظاهر می شوند. رایج ترین کانی های سولفیدی که در این رگه ها حضور دارند، شامل کالکوپیریت، بورنیت، پیریت، کالکوسیت، گالن، اسفالریت و …هستند.

طلا در این نوع از کانه زایی ها، به صورت آزاد همراه کوارتز و یا در شبکه کانی های دیگر از جمله در کانی های سولفیدی حضور دارد. در این سیستم ها، کانی های اکسیدی آهن از جمله مگنتیت و هماتیت ورقه ای (اسپیکیولاریت)، کانی های سولفیدی را همراهی می کنند.

گرچه در برخی از این رگه ها، کانی های سولفیدی و اکسیدی کم هستند، اما حضور آنها (هر چند ناچیز) در داخل رگه ی سیلیسی- تورمالینی، تأییدی بر کانه دار بودن این رگه ها در محدوده های مطالعاتی و اکتشافی است.

رگه های سیلیسی – تورمالینی طلادار در کانسار طلای باغو (کوه زر)، کانسار طلای ساری گونی (قروه) و رگه ی سیلیسی کانه دار در کوه های طارم زنجان گزارش شده است.