خدمات تیم اکتشاف :

خدمات اکتشاف معدن
خدمات اکتشاف معدن

تیم اکتشاف شرکت زرجویان فلات قاره آماده ارائه خدمات ذیل به مشتریان عزیز می باشد.

1- تهیه نقشه‌های توپوگرافی، زمین شناسی و گزارش های‌ زمین شناسی

2- پی­جویی، نمونه برداری، تهیه طرح اکتشافی و گزارش های پایان عملیات اکتشافی

3- انجام حفاری مغزه ­گیری و لاگینگ نمونه ­ها

4- انجام خدمات ژئوفیزیکی با روش ­های مختلف براساس نوع ماده معدنی

5- تهیه و تفسیر انواع داده‌ها و تصاویر ماهوار‌ه‌ای

6- بررسی نمونه‎های دستی و تشریح ماکروسکوپی آنها و ارائه مشاوره در خصوص انتخاب روش تجزیه نمونه­ ها

اکتشاف

ارائه خدمات تخصصی تیم اکتشاف معدن:

1- سنجش از دور اکتشافی محدوده‌های معدنی و شناسایی مناطق مستعد و با‌ پتانسیل محدوده‌ها
۲- پی‌جویی و شناسایی محدوده‌های معدنی
۳- بازدید و کارشناسی معادن
۴- مشاوره در زمینه حضور در مزایدات معدنی و انتخاب محدوده مناسب
۵- اجرای عملیات ژئوشیمیایی
۶- تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی
۷- ثبت موفق محدوده‌های معدنی
۸- مشاوره خرید و فروش معدن
۹- پتانسیل‌یابی پهنه‌های اکتشافی