فیلم برداری از مقطع میکروسکوپی

فیلم برداری میکروسکوپی از مقطع دوبر صیقلی برای مطالعات سیالات درگیر ( Fluid inclusion ) ویدئو اول ویدئو دوم میانبارهای سیال نماینده ی سیالات کانی ساز هستند که در فرایند تشکیل کانی به دام میافتند واطلاعات ارزشمندی را در مورد دما، فشار، ترکیب، چگالی و … به ما می دهند. همچنین اینمیانبارها در حین تشکیل […]