سنگ آذرین

ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ

ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ سنگ آذرین و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً %25 از ﺳﻨﮓﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش آنﻫﺎ ﺣﺪود %95 اﺳﺖ. ماگما: ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬاب و داﻏﯽ ﮐﻪ از ذوب ﺳﻨﮓﻫﺎ در درون زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﮐﺎﻧﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﻪ، ﺑﺨﺎر آب و co2 و ﮔﺎزﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻨﮓﻫﺎي […]