سنگ آذرین

ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ

ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ سنگ آذرین و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً %25 از ﺳﻨﮓﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش آنﻫﺎ ﺣﺪود %95 اﺳﺖ. ماگما: ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬاب و داﻏﯽ ﮐﻪ از ذوب ﺳﻨﮓﻫﺎ در درون زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﮐﺎﻧﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﻪ، ﺑﺨﺎر آب و co2 و ﮔﺎزﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻨﮓﻫﺎي […]

رگه سیلسی _ تورمالینی طلادار

رگه سیلیسی _ تورمالینی طلادار کانه زایی طلا در رگه های سیلیسی- تورمالینی : رگه ی سیلیسی اغلب مربوط به فازهای نهایی تبلور ماگما بوده و حاصل سیالات گرمابی نشأت گرفته از فرآیندهای ماگمایی می باشند. رگه های سیلیس از نظر میزبانی کانه زایی های فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره، مس، سرب، روی و […]

طبقه بندی انواع خاک

طبقه بندی خاک

سیستم های طبقه بندی انواع خاک ، یک زبان مشترک برای بیان مشخصات خاک به طور خلاصه به وجود می آورند. اغلب سیستم های طبقه بندی خاک که برای مقاصد مهندسی تدوین یافته اند، بر پایه خواص ساده ای از خاک نظیر دانه بندی و خواص خمیری قرار دارند. انواع طبقه بندی رایج بر حسب اندازه دانه […]

مطالعه مقاطع میکروسکوپی

فیلم برداری از مقطع میکروسکوپی

فیلم برداری میکروسکوپی از مقطع دوبر صیقلی برای مطالعات سیالات درگیر ( Fluid inclusion ) ویدئو اول ویدئو دوم میانبارهای سیال نماینده ی سیالات کانی ساز هستند که در فرایند تشکیل کانی به دام میافتند و اطلاعات ارزشمندی را در مورد دما، فشار، ترکیب، چگالی و … به ما می دهند. همچنین این میانبارها در […]

محلول معرف روی (zinc zap)

محلول zinc zap جهت شناسایی کانی های غیرسولفیدی روی (سیلیکات ها، کربنات ها و اکسید روی) مورد استفاده قرار می گیرد.این محلول در پی جویی و مراحل آزمایشگاهی جهت شناسایی کانسارهای روی بسیار مناسب است. در زیر نمونه ی سیلیکات روی (همی مورفیت)، کانیهای کربناته روی (اسمیتزونیت معدن روی و سرب انگوران) و تأثیر محلول […]