برگزاری دوره های آموزشی تخصصی علوم زمین و معدن (خدمات آزمایشگاهی و نرم افزار)