کانه زایی منگنز در واحد کنگلومرایی پلیوسن ، احمد آباد (غرب زنجان)

فرشته باقی زاده ، حافظ مرنگی ، محمدرضا صفری
 • دانش آموخته زمین شناسی پترولوژی دانشگاه زنجان
 • گروه زمین شناساقتصادی دانشگاه تبریز
 • دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشگاه لاهیجان
 • شرکت زرجویان فلات قاره پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
زرجویان فلات قاره

بررسی کانه زایی مس رسوبی در ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی ،صالح آباد ، جنوب زنجان

فرشته باقی زاده ، حافظ مرنگی ، محمدرضا صفری
 • دانش آموخته زمین شناسی پترولوژی دانشگاه زنجان
 • گروه زمین شناساقتصادی دانشگاه تبریز
 • دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشگاه لاهیجان
 • شرکت زرجویان فلات قاره پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
زرجویان فلات قاره

کانی شناسی ، ساخت و بافت کانه زایی آهن زرنی ، طارم (شمال زنجان)

فرشته باقی زاده ، حافظ مرنگی ، محمدرضا صفری
 • دانش آموخته زمین شناسی پترولوژی دانشگاه زنجان
 • گروه زمین شناساقتصادی دانشگاه تبریز
 • دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشگاه لاهیجان
 • شرکت زرجویان فلات قاره پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
زرجویان فلات قاره