بازرگانی معادن و مواد معدنی

 

شناسایی معادن فلزی – غیر فلزی و تامین کنندگان مواد معدنی

خرید و فروش داخلی و صادرات مواد معدنی

 دانستن فنون بازرگانی، صادرات و واردات مسئله مهمی است، اما متاسفانه در بخش تجربی دانش بازرگانی خیلی ضعف وجود دارد. آشنایی کم با فنون ایجاد ارتباط موثر، مذاکره و انتقال پیام بازرگانی از جمله نقاط ضعف معدنکاران در کشور است.